วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551

บทความเด็กปฐมวัย
การที่จะให้เด็กเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงวุติภาวะของเด็กควรจัดให้สมกับวัยของด็ก และสอนให้เด็กเป็นคนดี สามารถช่วยตนเองได้ และรู้จักแก้ปัญหา และควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยคือ จักกิจกรรมให้เหมาะสมความต้องการและความสามารถ ควรจัดกิจกรรม หลายๆๆกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีโอกาสเลือก ต่างๆตามความพอใจ กิจกรรมควรหลีกเลี่ยงการแข่งขันและการเปรียบเทียบ การจัดกิจกรรมเป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักปรับตัว

ไม่มีความคิดเห็น: