วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551

พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ


ส่วนใหญ่ในขณะที่เด็กทำกิจกรรมต่างๆ ขณะที่เล่นกับเพื่อน จะต้องมีการสังเกต และรวบรวมผลงานของเด็ก กระบวนการทางด้านจิตใจ ความคิดและพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆของเด็กการเล่นเป็นการพัฒนาความสำพันธ์ระหว่างเพื่อนและบุคคนต่างๆ

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551

บทความเด็กปฐมวัย
การที่จะให้เด็กเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงวุติภาวะของเด็กควรจัดให้สมกับวัยของด็ก และสอนให้เด็กเป็นคนดี สามารถช่วยตนเองได้ และรู้จักแก้ปัญหา และควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยคือ จักกิจกรรมให้เหมาะสมความต้องการและความสามารถ ควรจัดกิจกรรม หลายๆๆกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีโอกาสเลือก ต่างๆตามความพอใจ กิจกรรมควรหลีกเลี่ยงการแข่งขันและการเปรียบเทียบ การจัดกิจกรรมเป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักปรับตัว

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551